اسلایدر

حسابدار - نمونه سوال اندیشه اسلامی 2
عمومی وحسابداری

نمونه سوال اندیشه اسلامی 2

باسمه تعالی

نمونه سوال انديشه اسلامي (2)

براساس کتاب آقايان علی غفار زاده وحسين عزيزی(ويراست دوم)

آذرماه ۸۷

1-    درکتاب انديشه اسلامي 2 چه تعريفي از واژه" پيامبر "ارائه شده است؟

2-    وحي درقران به چه معاني اي استعمال شده است؟

3-    پيش فرض هاي اثبات ضرورت نبوت چيست؟

4-    اصل دليل اثبات ضرورت نبوت  رابيان نمائيد.

5-    محدوديت هاي عقل بشري را توضيح دهيد.

6-    شبهه براهمه درخصوص عدم نياز به پيامبران را شرح دهيد.

7-    ضمن نام بردن نظرات سه گانه درباره رابطه علم ودين يکي راتوضيح دهيد.

8-    درمقابل تئوري داروين چه پاسخ هايي از سوي دانشمندان اسلامي اقامه شده است؟

9- راه هاي تشخيص صدق ادعاي مدعيان نبوت چيست؟

10-   معجزه را تعريف نمائيد.

11-   چه موضوعاتي براي بررسي  درقران پيشنهاد شده است؟

12-   به چه دليل قران معجزه است؟

13-   دلایل روایی مصونیت قران از تحریف را به طور کامل بیان نمائید 

14-   حدیث منزلت را همراه با متن عربی آن شرح دهید

15-  تحريف چه معنا دارد؟

16-     ويژگي دعوت پيامبر اسلام چه بود؟

17-  شواهد تاريخي برعدم تحريف قران کدام است؟(62)

18-  دلايل روايي(نقلي)بر عدم تحريف قران کدام است؟(دومورد)

19-  دلايل عقلي بر عدم تحريف قران کدام است؟(دومورد)

20-  مباني اثبات ختم نبوت چيست؟(توضيح مختصر)

21-   دليل شما بر ختم نبوت تبليغي چيست؟

22-   ويژگي هاي سيستم قانون گذاري اسلام چيست؟(فقط نام ببريد )

23-   يکي از ويژگي هاي سيستم قانونگذاري اسلام را توضيح دهيد

24-   منظور ازاحکام اوليه وثانويه چيست؟

25-   قوانين کنترل کننده درسيستم قانون گذاري اسلام چيست؟علاوه برتوضيح مثال هم بزنيد.

26-   سکولاريسم به چه معناست؟

27-  علل نفوذ وگسترش ايده سکولاريسم درجوامع مسيحي چه بود؟فقط نام ببريد

28-  يکي از علل نفوذ وگسترش ايده سکولاريسم درجوامع مسيحي را توضيح دهيد.

29-   تفسر دنياگرايانه از دعوت پيامبران چگونه تبيين مي شود؟

30- تفسير جامع گرايانه از دعوت پيامبران راتوضيح دهيد.

31-    دلايل طرفداران نظريه جامع گرايانه را مختصراً بيان نمائيد.

32-   هدف بعثت پيامبران از ديد قران چه مواردي است؟ دومورد راشرح دهيد

33-  بشارت قران را نسبت به مبانی مهدویت به اختصار شرح دهیدوآیه مربوطه را با ترجمه بنویسید

34-   ولایت ومرجعیت دینی فقیهان درعصر غیبت را مختصرا شرح دهید   

35-   منظور از فقیه دربحث ولایت فقیه چیست؟وچه ویژگی هایی دارد

36-   آیا حکومت دینی با دموکراسی سازگاری دارد؟                                                                                

37-  آیا عقل بشری محدود است؟دلایل آن را ذکر ویکی را مشروحا توضیح دهید     

38-    نظر بوعلی سینا را درمورد اجتهاد ،به عنوان قوه محرکه اسلام، تبیین نمائید      

39-    سکولاریسم را معنا کرده وعامل فساد مالی واخلاقی دستگاه کلیسا را شرح دهید

40-    تفاوت شیعه وسنی درتعریف امامت چیست؟(143)

41-   ضرورت امامت از دیدگاه عقل را بیان نمائید.(144)

42-   حدیث منزلت را همراه با متن عربی آن شرح دهید

43-   بشارت قران را نسبت به مبانی مهئویت به اختصار شرح دهیدوآیه مربوطه را با ترجمه بنویسید 

44-     ولایت ومرجعیت دینی فقیهان درعصر غیبت مختصرا شرح دهید

45-  منظور از فقیه دربحث ولایت فقیه چیست؟وچه ویژگی هایی دارد؟(195)

46-   آیا حکومت دینی با دموکراسی سازگاری دارد؟ توضیح دهید.(221)                                                                          

47-    آیا عقل بشری محدود است؟دلایل آن را ذکر ویکی را مشروحا توضیح دهید                                 

48-   نظر بوعلی سینا را درمورد اجتهاد ،به عنوان قوه محرکه اسلام، تبیین نمائید  

49-سه مسئولیت اصلی پیامبر دررابطه با امت چه بود؟(201و181)

50-   متکلمان شیعی ضرورت نصب جانشین از سوی امام معصوم را چگونه تبیین نموده اند؟(183)

52-نخستین مدرسه فقهی ونخستین دانشگاه فقه  درتاریخ اسلام کجا بود؟( 186و184)

53-پیامبر ولایت چه دکسانی را عقلاً وشرعاً برجامعه لازم می دانست؟( به حدیث مورد نظر اشاره بفرمائید)(185)

54-پی آمد رهبری جامعه توسط نا آگاهان به علم احکام الهی از نظر حضرت علی چیست؟(185)

55- مرز میان اجتهاد وتفسیر به رأی چیست؟ توضیح دهید(190)

56-آیا وظیفه عالمان دین منحصراً فهم وتفسیر واجتهاد درمتون دینی است؟چرا؟(192-188 )

57-اولین  باری  که بحث ولایت فقیه  به طور مستقل مطرح شد درکدام کتاب واز چه نویسنده ای بود؟

58-واژه ولایت چه معنائی دارد؟انواع آن را نام ببرید.(194)

59-ولایت تکوینی را توضیح دهید.

60-ولایت تشریعی به چه معناست؟

61-ولایت تدبیری واقسام آن را مختصراً توضیح دهید.(194)

62-ویژگی های زمامدار شایسته از نگاه پیامبر(ص)را بیان فرمائید.(197)

63-دلیل عقلی اثبات ولایت فقیه را حداکثر در6 سطر بنویسید(198)

64-مقبوله عمربن حنظله چیست وگویای چه نکاتی است؟(200)

65-یکی از دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه را بیان نمائید(متن حدیث ،ترجمه دقیق،بیان نکات)(203-199)

66-تفاوت معنائی "حکومت مطلقه"را با "ولایت مطلقه"شرح دهید.(208-202)

67- نظراتی راکه درخصوص حیطه ولایت فقیه درمورد حق تصمیم گیری وتصرف درامور مردم مطرح شده بیان کنید(205)

68-ولایت فقیه به معنای حداکثری به چه معناست؟ نظر فقها درباره آن چیست؟(206)

69-مبنا ومنشأ ولایت مطلقه فقیه چیست؟(209)

70-نقش مردم درمشروعیت ولایت فقیه بیان فرمائید.(212)

71-منظور از نصب عام ونصب خاص چیست؟(213)

72-خلاصه نظریه انتخاب ومبانی آن را بیان فرمائید(215-213)

73-خلاصه ومبانی نظریه انتصاب را بیان نمائید.(218-216)

74-تفاوت ادیان الهی با یکدیگر درچه اموری بوده است؟(113)

75-از چه رو اعتبار  عهدین محل تردید است؟(116-114)

76-نظرات مهم درخصوص میزان حقانیت ونجات بخشی ادیان را نام برید.(132-118)

77-دلایل معتقدین به نظریه انحصارگرایان چیست؟(120-118)

78-نظریه کثرت گرائی دینی را توضیح دهید.(120)

79- دلایل معتقدین به نظریه کثرت گرائی چیست؟(122)

80-نظریه شمول گرائی چیست؟واقسام شمول شامل چه مواردی است؟(132-130)

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:52  توسط مصطفی  |