اسلایدر

حسابدار - نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی وریشه های آن
عمومی وحسابداری

فصل اول :

1-    عوامل انقلاب را فقط نام ببرید ؟

·        نارضایتی عمیق از وضع موجود

·        ظهور و گسترش ایدئولوژی های جدید جایگزین

·        گسترش روحیه انقلابی

·        رهبری و نهاد های بسیج گر

2-    عناصر ( ویژگی های ) انقلاب را نام ببرید ؟

·        شرکت توده ها ( مردمی بودن )

·        وجود عنصر خشونت

·        تغییر ساختار های اجتماعی – سیاسی جامعه

3-    اصطلاح رفرم را شرح دهید ؟

به تغییرات تدریجی و جزئی که از سوی حاکمان ( زمامداران ) به صورت قانونی و مسالمت آمیز انجام پذیرد گفته می شود .

4-    این تعریف مربوط به کدام شخص می باشد ؟

وی دوست مادام العمر شاه بود و محمدرضا به هیچ کس به اندازه او اعتماد نداشت .

اسدا... علم

5-    منحنی جی ( J ) اثر چه کسی است ؟

جیمز دیویس

6-    بر اساس نظریه چالمرز جانسون انقلاب چند عامل دارد . نام ببرید ؟

·        از بین رفتن تعادل ( رکود قدرت )

·        ناسازگاری نخبگان حکومتی

·        عوامل شتاب

7-    علل چهارگانه در بحث چرایی وقوع انقلاب را نام ببرید ؟

·        نارضایتی عمیق از شرایط حاکم

·        پذیرش و گسترش ایدئولوژی اسلامی

·        گسترش روحیه انقلابی

·        نقش آفرینی رهبری و نهاد های بسیج گر

 

 

 

 

 

فصل دوم :

8-    قاجار ها از چه چیز برای تداوم حکومت خود استفاده می کردند و نقش مذهب در زمان حکومت قاجار ها چه بود ؟

قاجار ها از اختلافات اجتماعی برای تداوم حکومت خود نهایت استفاده را می بردند و حتی در تشدید آن می کوشیدند . در این میان آنچه ایرانیان را به هم پیوند می داد ، دین اسلام و فرهنگ دیرپای ایرانی بود در واقع مذهب مهمترین عامل انسجام ملی به شمار می آمد .

9-    اولین قیام همگانی علیه استعمار خارجی و سلطنت قاجاری کدام بود و رهبریت آن به عهده چه گروهی بود ؟

قیام تنباکو - روحانیت

10-    مبنای حمایت علما از مشروطه چه بود ؟

مبارزه با ظلم و تقویت دولت و جامعه ایران به عنوان تنها دولت شیعی بود .

11-    تفاوت مشروطه مورد نظر علما با مشروطه سکولار غربی چه بود ؟

علما معتقد بودند که کارکرد قانونگذاری باید به مسایلی محدود شود که در شریعت برای آنها حکمی وجود ندارد .

12-    مهمترین منتقد مشروطه چه کسی بود و وی از دیدگاه علما خواهان چه چیزی بود ؟

شیخ فضل ا... نوری – وی خواهان تطبیق قوانین مشروطه با اسلام شد و با پافشاری او اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر « نظارت پنج نفر از مجتهدان برجسته بر قوانین مجلس » به تصویب رسید .

13-    ضعف های روشنفکران دوران مشروطه را مختصر توضیح دهید ؟

·        از ضعف های عمده روشنفکران این دوره برخورد غیر نقادانه با فرهنگ و تمدن غربی و سپس تقلید از آن است .

·        ضعف دیگر جریان روشنفکری در این دوره ، بی اعتنایی به سنتها و روح مذهبی جامعه ایرانی است که یکی از عوامل اصلی بی اعتنایی مردم به این جریان به شمار می آید .

·        ضعف دیگر روشنفکران این عصر اعتماد بیش از اندازه به دولت های غربی و نادیده گرفتن رویه استعماری تمدن غرب بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم :

14-    رضا خان به کمک چه کسانی به سلطنت رسید ؟

در مجلس چهارم ، فراکسیون تجدد که از روشنفکران تحصیل کرده غرب تشکیل می شد ، عمده ترین گروه طرفدار رضاخان بود و سرانجام رضاخان به کمک اینان به سلطنت رسید .

 

15-    اقدامات سیاسی و فرهنگی دولت رضا شاه را بنویسید ؟

·        استبداد و خشونت

·        ستیز با مذهب و نهاد های مذهبی

·        باستانگرایی ناسیونالیستی و سیاست یکپارچه سازی قومی و فرهنگی

 

 

16-    چه کسی و با چه جمله ای آبروی انتخابات رضا شاه را برد ؟

آیت ا... مدرس – « آن رای که من به خودم داده ام ، کجا رفته است »

 

17-    بطور کلی عملکرد دولت رضا خان چگونه بود ؟

به طور کلی دولت رضاخان سرسختانه به نابودی گروهها و نهاد ها و شخصیت های مستقل از حکومت همت گماشت و به هیچ اندیشه و نهاد مستقلی اجازه ظهور نداد . دولتمردان را به افرادی مطیع و متملق تبدیل کرد که تنها هنر آنها اطاعت محض بود و همین امر دولت او را از مردان کارآمد محروم کرد و موجب تصمیمات نابخردانه ای شد که زمینه سقوط او را فراهم آورد .

 

18-    رضا شاه با حمله به مذهب چه اهدافی را دنبال می کرد ؟

       دو هدف اساسی را دنبال می کرد :

·        اول نابودی تشیع و مراسم مذهبی محرم و عاشورا 

·        دوم نابودی هر گونه نهاد اجتماعی و مجرای همبستگی و ارتباط عمومی مستقل از دولت

 

 

19-    مهمترین اقدام ضد مذهبی رضا خان چه بود ؟

قانون منع حجاب که به وحشیانه ترین وضع به اجرا درآمد مهمترین اقدام ضد مذهبی رضاخان تلقی می شود .

 

 

 

فصل چهارم :

20-    در مورد ملی شدن صنعت نفت به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

الف ) مهمترین مانع و سمت او             

ب   ) رهبر طرفداران و حزل حامی او

·        رزم آرا – نخست وزیر

·        آیت ا... کاشانی به کمک فدائیان اسلام

21-    اقدامات انگلیس برای مقابله با ملی شدن نفت در ایران چه بود ؟

·        انها ایران را تهدید به حمله نظامی کردند .

·        طرح دعاوی حقوقی در شورای امنیت و دادگاه لاهه و نیز تحریم اقتصادی راههای دیگری بود که انگلیسی ها در مقابله با ملی شدن نفت در پیش گرفتند .

22-    انقلاب سفید توسط چه کسی صورت گرفت و هدف آن چه بود ؟

شاه – هدف شاه جلب حمایت امریکا ، خلع سلاح مخالفان داخلی و کوشش برای مشروعیت بخشی به رژیم بود .

23-    لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی توسط چه کسی مطرح شد و مفاد آن چه بود ؟

دولت علم – در این لایحه واژه اسلام از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان حذف شده بود و منتخبان نیز به جای اینکه مراسم تحلیف را با سوگند به قرآن به جای آورند ، از این پس با سوگند به کتاب آسمانی این کار را انجام می دادند .

24-    چهار اصل از اصول انقلاب شاه و ملت را نام ببرید ؟

·        اصلاحات ارضی

·        اصلاح قانون انتخابات

·        اعطای حق رای و وکالت مجلس به زنان

·        عرضه سهام انحصارات دولتی به مردم برای تامین منابع مالی اصلاحات ارضی

·        سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها و فروش سهام به آنان

·        ایجاد سپاه دانش از طریق فرستادن دیپلمه های وظیفه برای مبارزه با بی سوادی

25-    پیام های قیام 15 خرداد را مختصرا َ بنویسید ؟

·        اولین پیامد این قیام آن بود که مخالفان را به کلی از دولت پهلوی ناامید کرد .

·        از سوی دیگر ، این سرکوب ، مخالفان جوان و پرشور رژیم را از شیوه های سنتی مبارزه نومید کرد و به مبارزه مسلحانه تشویق نمود .

·        پیامد دیگر قیام 15 خرداد انتقال رهبری مبارزه سیاسی به روحانیت و خاصه شخص امام خمینی بود .

·        همچنین این قیام بقایای مشروعیت رژیم را از بین برد و پایگاه اجتماعی آن را بیش از پیش متزلزل کرد .

26-    مهمترین کار سیاسی شاه در سال 53 چه بود ؟

به لحاظ سیاسی ، مهمترین کاری که رژیم در این سال ها انجام داد ، تشکیل حزب رستاخیز بود

فصل پنجم :

27-    دکترین دوستونی نیکسون چه بود ؟

ایران ستون نظامی و عربستان ستون اقتصادی ژاندارمی امریکا در منطقه را تشکیل می دادند .

28-    مهمترین ضعف ارتش بزرگ و مدرن دولت پهلوی چه بود ؟

مهمترین ضعف ارتش بزرگ و مدرن دولت پهلوی وابستگی آن به شخص محمدرضا شاه بود .

29-    ساواک با کمک چه سازمان هایی به وجود آمد و اولین رئیس آن چه کسی بود و به چه نامی مشهور بود ؟

با کمک سازمان جاسوسی آمریکا (سیا ) ، انگلیس و اسرائیل ( موساد ) تاسیس شد . شاه از همان ابتدا تیمور بختیار را که به خشونت مشهور بود به ریاست آن منصوب کرد .

30-    هدف اصلی حزب رستاخیز چه بود ؟

به واقع هدف حزب تبدیل نظام پهلوی به دولت فراگیر حزبی بود تا بین دولت و مردم نوعی پیوند ایجاد کند و نظام را از نبود مشروعیت مردمی رهایی بخشد .

31-    موجبات قرارداد 1312 را بنویسید ؟

قرارداد 1312 را امضا کرد که به موجب آن در کنار افزایش سی سال به مدت قرارداد دارسی و افزایش اندک سهم ایران از درآمد نفت .

32-    عوامل اصلی استبداد در ایران را در سال های قبل از انقلاب نام ببرید ؟

یکی از عوامل اصلی استبداد در ایران جنبه فراطبقاتی و فرا اجتماعی دولت ها و از دیگر سو ناوابستگی آنها از نظر مالی و سیاسی به جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی است .

33-    2 نکته بارز ایدئولوژی ناسیونالیسم شاهنشاهی را بنویسید ؟

·        تاکیدی که بر سلطنت و شخص شاه – به عنوان موجودی مقدس – می شد

·        تحقیر ارزشها و نهاد های مذهب جامعه

34-    اوج ظهور ایدئولوژی ناسیونالیسم شاهنشاهی و بروز رسمی آن را بنویسید ؟

اوج ظهور این ناسیونالیسم را می توان در جشن های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران مشاهده کرد . آخرین بروز رسمی ایدئولوژی شاهنشاهی تغییر تقویم ایران از هجری شمسی به شاهنشاهی بود .

35-    نظریه روستو در رابطه با رسیدن به توسعه را بنویسید . در ایران به چه نتیجه ای رسیدند ؟

وی معتقد بود برای رسیدن به توسعه باید ساختار سنتی جامعه را دگرگون کرد . در ایران به این تنیجه رسیدد که ساختار شیوه تولید و مالکیت کشاورزی روستایی ایران باید متحول شود .

36-       بحران ها و آسیب های دولت پهلوی را بنویسید ؟

·        مهمترین بحران دولت پهلوی ، بحران مشروعیت بود .

·        مشکل دیگر دولت پهلوی ، بحران مشارکت سیاسی بود .

·        مشکل دیگر رژیم نبود مطبوعات مستقل بود .

·        دیگر نکته آنکه ، دولت پهلوی بیش از حد به شخص شاه وابسته بود و همین امر رژیم را در بحرانها ناتوان می کرد .

 

فصل ششم :

37-    چرا مارکسیسم در ایران از مقبولیت برخوردار نشد ؟

·        اولین عامل ، ماهیت ضد مذهبی این ایدئولوژی بود .

·        دومین دلیل عدم محبوبیت این ایدئولوژی وابستگی آن به شوروی است .

38-    نام سه سازمان مارکسیست و چپ گرا را قبل از انقلاب ذکر کنید ؟

·        حزب توده

·        سازمان چریک های فدائی خلق

·        سازمان مجاهدین خلق ایران

39-    جریان مشروطه خواهی به چه دلایلی نمی توانست رهبری مبارزات انقلابی را در اختیار بگیرد ؟

·        این جریان فاقد ایدئولوژی جایگزین بود .

·        این جریان فاقد رهبری متحد و انسجام گروهی بود .

·        سومین علت ضعف این جریان فقدان پایگاه اجتماعی گسترده و ناتوانی در بسیج توده های مردمی است .

40-    اعضاء نهضت آزادی را چه کسانی تشکیل می دادند ؟ نام یکی از بنیان گذاران آن را بنویسید ؟

در واقع اعضای نهضت آزادی را جناح مذهبی جبهه ملی تشکیل می دادند – آیت ا...طالقانی ، مهندس بازرگان و دکتر یدا... سحالی از بنیان گذاران آن محسوب می شدند .

41-    مهمترین ویژگی نهضت آزادی را بنویسید ؟

مهمترین ویژگی نهضت آزادی تاکید اعضای آن بر اسلام و به طور کلی جلوه مذهبی رهبران آن بود .

42-    محور گفتمان دکتر شریعتی چه بود ؟

محور گفتمان شریعتی بازگشت به خویشتن یا همان تشیع انقلابی بود .

43-    به لحاظ سیاسی در دهه 1340 قدرتمند ترین جریان مخالف رژیم کدام گروه بود و عوامل قدرت آنان را نام ببرید ؟

           روحانیون:

·        نفوذ اجتماعی

·        انسجام و سازماندهی

·        رهبری امام خمینی

 

 

فصل هفتم :

44-    سه محور اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) را بنویسید ؟

·        نفی سلطنت

·        نقد مشروطیت

·        نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه

45-    دو مورد از اصول اساسی اندیشه امام خمینی (ره) را بنویسید ؟

·        عدم مشروعیت سلطنت به دلیل عدم اتکا به رای مردم و مخالفت با احکام اسلام

·        عدم امکان اصلاح نظام سلطنتی حتی در شکل مشروطه

·        جامعیت دین و پیوند نا گسستنی دین و سیاست

·        وجوب تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی

·        حق فقها در اعمال ولایت سیاسی در عصر غیبت

·        حق مردم در تعیین نوع نظام و حاکمان سیاسی و نظارت بر مسئولین

46-    مهمترین روش های مبارزه سیاسی امام خمینی (ره) را نام ببرید ؟

·        مردمی کردن مبارزه سیاسی

·        مذهبی کردن مبارزه

·        پرهیز از مشی مسلحانه

·        حفظ اتحاد و انسجام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل هشتم :

47-    وظیفه دولت موقت از نظر امام خمینی (ره) را بنویسید ؟

انجام مقدمات رفراندوم تغییر رژیم سیاسی ، برگزاری مجلس موسسان و همچنین انجام انتخابات مجلس شورای ملی بود .

48-    پرچم دار اصلی مائوئیسم و استالینیسم بعد از انقلاب در ایران کدام سازمان بود ؟

سازمان پیکار پرچمدار اصلی مائوئیسم و استالینیسم بعد از انقلاب بود .

49-    چه وقایعی سبب شد تا گفتگوی تمدن ها امری آرمانی و دست نیافتنی به شماررود ؟

وقوع حادثه 11 سپتامبر و بدنبال آن حمله نظامی امریکا به افغانستان و عراق نشان می داد که گفتگوی تمدنها امری آرمانی است و یا دست کم در شرایط حاضر نمی توان به توفیقات سریع آن امیدوار بود .

50-    پیام امام خمینی (ره) در سال 1367 به گورباچوف چه بود ؟

از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد .

51-    اهدف اساسی تجاوز آمریکا و انگلستان به عراق چه بود ؟

·        تسلط بر منابع نفتی

·        محدود کردن اصول گرایی اسلامی

·        حل مسدله فلسطین ( تسهیل روند صلح با اسرائیل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل نهم :

52-    در زمان جنگ مردم بلوک شرق برای جلوگیری از حمله غرب کدام پیمان را امضاء کردند ؟

  جواب:  پیمان ورشو

53-    آمریکا پس از انقلاب برای حفظ کردن منافع خود در ایران به چه اقداماتی دست زد ؟ ( دو مورد )

·        محاصره اقتصادی

·        حمله نظامی نافرجام طبس

·        طراحی کودتای نوژه

·        تحریک عراق به آغاز جنگ وهمراهی این کشور در طول جنگ علیه ایران

·        در نهایت سیاست مهار ایران

54-    تحت تاثیر انقلاب اسلامی در لبنان چه جنبش هایی رشد یا تاسیس شدند ؟

جنبش های شیعی :

·        امل

·        امل اسلامی

·        حزب ا...

گروه سنی :

·        جنبش توحید اسلامی

55-    اوج رادیکالیسم در مصر چه بود و توسط کدام سازمان ؟

اوج این رادیکالیسم ، ترور انورسادات در اکتبر 1981 توسط سازمان الجهاد تحت رهبری عبدالسلام فرج بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دهم :

56-    کارآمدی را تعریف کنید ؟

موفقیت در راه تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع

57-    مهمترین و استراتژیک ترین بخش اقتصادی کشور کدام است ؟

بخش کشاورزی از مهمترین و استراتژیک ترین بخش های اقتصادی کشور است .

58-    عوامل دخیل در قضاوت منفی افراد نسبت به وضع موجود در ایران را بنویسید ؟  ( دو مورد )

1-        تغییر الگوی مصرف جامعه و بهتر شدن نسبی سطح زندگی مردم ، به خصوص از دهه دوم انقلاب به بعد ، که به تدریج باعث افزایش سطح انتظارات آنان از زندگی شده است .

2-        ترویج و حاکمیت فرهنگ نادرست اجتماعی در جامعه در سال های اخیر ، به صورتی که افراد رفع تمام مشکلات را تنها از حکومت و دولت – آن هم در کوتاه مدت – انتظار دارند .

3-        فضا سازی و فعالیت گسترده تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی نظام در سیاه نمایی وضع موجود و بزرگ نمایی مشکلات

4-       افزایش سطح توقعات و مطالبات جمعیت روستایی کشور تحت تاثیر رسانه ها و برنامه های تلویزیونی و بالا رفتن سطح معلومات و ارتباطات فراگیر آنان با شهر ها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل یازدهم :

59-    کار ویژه رهبری و ساختار ها را در انقلاب بنویسید ؟

تحریک نارضایتی ها ، بیان و گسترش ایدئولوژی های جدید جایگزین ، برانگیختن روحیه انقلابی ، بسیج و به صحنه آوردن توده ها ، تنظیم استراتژی و تاکتیک های حرکت انقلابی ، تلاش در جهت ایجاد سامان سیاسی جدید ، و برنامه ریزی برای رساندن انقلاب به اهدافش .

60-    در روسیه سوسیالیست های انقلابی ( منشویک ها و کادتها ) در مورد نظام سوسیالیستی چه کردند ؟

آنها نوع نظام سیاسی را به انتخابات مجلس موسسان – که باید پس از پایان جنگ برگزار شود – موکول می کردند .

61-    آرمان بلشویک ها را در روسیه بنویسید و آنرا توضیح دهید؟

آرمان بلشویک ها نیز که در اکتبر 1917 قدرت را در دست گرفتند ، بلشویسم بود ، یعنی انیشه مارکس که لنین در آن تجدید نظر کرده بود مارکسیسم – لنیسم .

62-    در مورد بحث گسترش روحیه انقلابی به چه مطالبی باید توجه نمود ؟

·        وجود یا عدم وجود روحیه انقلابی

·        میزان جمعیتی که دارای این روحیه است

·        شدت و عمق روحیه

63-    در انقلاب نیکاراگوئه نقش آفرینی رهبری را بنویسید ؟

·        نقش جبهه ساندنیستی و گروههای متحد آن از جمله کشیشان

·        نقش دانیل ارتگا به عنوان رهبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوازدهم :

64-    روز نهم ماه ترمیدور چه روزی بود ؟

روزی بود که روبسپیر و یارانش سرنگون شدند .

65-    علل ایجاد حرکت دوری ( ترمیدور ) را در انقلاب ها بنویسید ؟

یکی تمایل رهبران و مردم به حرکتی از آرمان گرایی به سوی واقع گرایی ، و دیگری احساس نرسیدن به اهداف بلند مدت اعلام شده .

66-    ترمیدور را در انقلاب روسیه بنویسید ؟

دیکتاتوری استالین و تضاد او با تروتسکی ، با سیاست اقتصادی نوین در یال 1921 میلادی را می توان به عنوان ترمیدور انقلاب روسیه به شمار آورد .

67-    عدم وقوع ترمیدور در انقلاب اسلامی منوط به چیست ؟

عدم وقوع ترمیدور در انقلاب اسلامی منوط به تحقق « آرمان ها » ، حفظ « دستاورد ها » و نیز رفع « آسیب ها و آفت های انقلاب » است .

68-    مهمترین مبانی فکری دموکراسی را نام ببرید ؟ ( چهار مورد )

·        اصالت رضایت عامه

·        برابری مدنی

·        خودمختاری فرد

·        تفکیک قوا

·        قدرتمندی جامعه مدنی

·        قانون و قانون گرایی

·        مدارا

·        شهروندی

·        مشروعیت مردمی

·        حقوق بشر

69-    تعدادی از جریاناتی که ایرانیان را بیشتر به وابستگی شاه به امریکا آگاه ساخت را بنویسید ؟

اعطای مصونیت دیپلماتیک به مستشاران نظامی امریکایی ، روابط گرم و همکاری با رژیم صهیونیستی ، تبدیل ایران به ژاندارم امریکا در منطقه و نیز مداخلات نظامی شاه به نفع امریکا در کشور های مختلف .

70-    تعریف کمیته بین المللی از جهانی شدن را بنویسید ؟

در هم آمیزی اقتصاد ، حامعه شناسی ، سیاست ، فرهنگ و رفتار ها از طریق نفی مرزها و پیوستگی های ملی و اقدامات دولتی .

71-    نظریه فوکویاما ( آغازگر بوچی ) را بنویسید ؟

با شکست کمونیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، سلطه امریکا بر جهان بلامنازع خواهد بود و اندیشه لیبرالیسم بر دیگر ایدئولوژی ها پیروز خواهد شد .

72-    به نظر فوکویاما در زمان پایان تاریخ آخرین شکل حکومت بشر کدام است  ؟

دموکراسی ممکن است آخر ین شکل حکومت باشد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۸ساعت 14:14  توسط مصطفی  |